Bayburt Müslüman Dilendirmez Cemiyeti Nizamnamesi (1913)

Yayınlama: 18.10.2013
A+
A-
Bayburt Müslüman Dilendirmez Cemiyeti

(Erzurum İttihad Matbaası’nda Basılmıştır)

1239 (1913)

1. Sahife:

BAYBURD

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti

– Nizamnamesi –

Madde 1: Bayburd’da (Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti) adıyla bir cemiyet kurulmuşdur.

Madde 2: İmdi, işsizliği bahane edinerek dilenciliğe girişmiş, yahut girişecek olanlara iş bulmayı sadakanın en makbulü gibi tutar.

Madde 3: Cemiyet, her işsize iş bulmaya borçlu değildir,; Yaşlıca, başlıca, sağlamlıkca, sanatca, işçilikle ve her türlü yaşayışınca göze çarpar bir halde güçlü bulunanlar, cemiyete kat’iyyen sığınamaz. Cemiyet yalnız bir hastalık, bir felaket, belki de bir talihsizlik yüzünden düşmüş olanlara açıkdır.

Madde 4: Cemiyet münasib gördüğü bir iş işlemeyenden

(***)

2. Sahife:

hemen elini çeker. Eğer o kimseyi dilencilikte görürse Hükûmet vasıtasıyla hemen cezalandırır.

Madde 5: Köylü dilenciler, dilenciliklerine köylerinde de asla müsaade edilmemek, fakat köylüleri tarafından hallerine göre geçimleri temin edilmek üzere köylerine, kazalı olmayan dilenciler ise kazadan dışarıya hükûmet vasıtasıyla tard etdirilir.

Madde 6: Cemiyet, şehirli güçsüzlere, nüfus başına on beş yaşından aşağı, yukarı itibariyle yazın 40, 60 , kışın 60, 80 parayı geçmemek üzere gündelik verir. Güçsüz, hem kendisi, hem de nafakası şer’an üzerine vacib kişileri besleyemez olanlardır. Nafakası şer’ân üzerine vacib kişileri besler olan bir güçsüze bakmaları için Şer’iyye’ye müracaatla işi neticelendirmek de cemiyetce bir vazifedir. Cemiyet, bu vazifelerini (Dilendirmezler Ocağı) adıyla anılır bir idare heyeti marifetiyle görür:

Madde 7: (Dilendirmezler Ocağı) ihtiyaca göre umûmî ictimalarda azaltılır, Çoğaltılır fakat en azdan (5) azadan mürekkebdir: Biri Birinci Reis, biri de İkinci Reisdir, biri Başkâtib, biri Müfettiş

(***)

3. Sahife:

Bayburt Musluman Dilendirmez Cemiyeti Nizamnamesi 1913 – Bayburt Portalıbiri de Sandıkkârdır. Öbürleri Ocak azasıdırlar: Haftada bir kere muntazaman, Başkatipliğin davetiyle fevkalâde olarak toplanırlar. Kararlarını ekseriyet, fakat (Güçsüz Kararı)nı mevcud azasının dörtde üç reyi ile verirler. Bunun kararı olmaksızın bir akçe sarf edilemez.

Reisler Cemiyetin de reisleridirler: Birinci Reis, daima Belde Müftisidir. İkinci Reisle beraber Cemiyetin hariçde mesullerdirler. Başkatip, muhaberatla hesabın gayrı kuyudatdan, Müfettiş, tahkikatla güçsüzlere müteallik tahvilatından, Sandıkkâr, tahsilatla hesabından, Cemiyetin de dahilde mes’ulleridirler.

Merci’i vasıta Başkâtiblikdir. Müracaat eden, bir yoksul ise Başkâtiblikden bir (Hüviyet Kağıdı) alır, Müfettişliğe götürür.. Muamele (Dilendirmezler Ocağı) kararıyla biter. Ocağın, Birinci Reisi’nden maada azası altı ay için umumi ictimalarda itgab olunurlar.

Madde 8: Umumi ictimalar, Ağustosla Şubatda olmak üzere yılda iki defa, Reisliğin ictima gününden on beş gün evvel, kazadaki bütün cemiyet azasına

(***)

4. Sahife:

gönderilecek davetiyelerile vukuu bulur. (Dilendirmezler Ocağı’nın üçde iki, yahud Cemiyetin kazadaki azasının üçde biri tarafından Başkâtipliğe verilecek mazbata üzerine de fevkalade olarak vaki’ı olur) :

Geçmiş, gelecek altı aylık işler, hesablar, terakkîler hakkında malumat alınır, görüşülür, kararlar verilir.. İtinablar (?Seçimler) yapılır. Azadan fevkalade bir şakirliği görülenlere mukabele vazifesi de îfâ olunurlar.

Madde 9: Aza: (Sâîler, Dilendirmezler) adıyla iki koldur, (Sâîler): Cemiyete duhuliye olarak en azdan bir çeyrek mecidiye (Sâîler Sadakası) verüb yazılanlar, her nerede olur sa olsun (Müslüman dilenmez, dilendirilmez) emelini takib etmek, etdirmek vaadinde bulunanlardır. Kazada mukim Bayburt Kazalılar bu kısma yazılamazlar.

(Dilendirmezler): Nereli olursa olsun, Cemiyete girerken en azdan bir çeyrek mecidiye (Dilendirmezler Sadakası), hem girdiğinin ilk ayında, hem de her senenin Martla Eylülünde en azdan yarımşar mecidiye (Aylar Sadakası) verenlerdir.

Sadakasını zamanında vermeyen istifasını vermiş

(***)

5. Sahife:

Sayiler Cemiyete yine girebilirse de yine duğuliye sadakası verecekdir. Koldan kola geçen de en azdan bir çeyrek mecidiye verir. Dilendirmezler, gönüllerinde (Kat’i bir merhamet), ruhlarında (Müslüman Dilenmez, Dilendirilmez!) emelini taşırlar. Kim ki rast geldiğine sadaka vermekten kendisini alamaz, der-akeb zaafının kefareti olarak yani acıdığı kimseyi Düşkünlükden mutlak suretde kurtarmak emeliyle vazifesiyle hükûmete, yahut cemiyete haber verir.. Vermezse ikinci bir kefaret karşısında bulunarak cemiyet sandığına derakib bir yıllık zekatını, sadakasını yatıracakdır.

Madde 10: Cemiyet azası yedi kişiye kadar inmiş, bunların da reyleri birleşmiş ise fesh edilebilir, yine o şart ile ki fesh kararını verenler, cemiyetin bütün varını alarak Edirne’ye gidecekler orada ömürlerinin sonuna kadar İslam yoksulları için çalışacaklardır.

Madde 11: Bu nizamname cemiyet azasının Kazada mevcud üçde iki reyiyle ta’dil edilebilir.

Madde 12: Cemiyetin mührü, nizamnamesi, kendi hükûmetçe tanınmışdır.

6. Sahife:

25 Mübarek Ramazan 1331/ 15 Ağustos 1329 (1913)

Kaza Kaymakamı Tunalı Hilmi Beyin Daveti Üzerine Cemiyeti Kuran Temel Azası:

Topçuyüzbaşısı Mahmud, Tabibi Rıfat, Baytarı Osman, Mülazımı Ahmed, Posta Müdürü Nuri, Eytam Müdürü Fahri, Sıhhıye Baytarı Abdurrahman, Rüşdiye Müdürü Ali Fehmi, Â’şar Kâtibi Yakub, Evkaf Memuru Fehmi, Mütekaid Kolağası Es’ad, Duyun-i Umûmîye Memuru Hamdi, Mal Müdürü Rıfkı Ekrem, Müfredat Katibi Sabri, Orman Memuru Hakkı, Erzincan’da Muallim Bayburdlu Mahmud Kemal

– Dava Vekillerinden: Şerif, Ziya, Tevfik – oğlu Durak, Hocaoğlu Hacı Mahmud Muhammed, Debbağ Şükrü, Otelci Muhyeddin, Bakkal Hasan, Çakıroğlu Nazım, Pamukcuoğlu Hacı Yusuf, Erzurumlu Tevfik, Tuzcuzadeli Şamil, Keskinoğlu Hamdi Efendiler, Debbağ İbrahim Ağa, Bilal Çavuş, Hacı Bey.

Temel Azasından (Dilendirmezler Ocağı): Birinci Reis Müftü Said, İkinci Reis Molla Mehmedlioğlu Mehmed, Başkâtib Saraycıklıoğlu Derviş,

(***)

7. Sahife: 

Müfettiş Hacı Dursun Oğlu Şükrü Efendiler, Sandıkkâr Pulur Beyi Hafız Hayreddin Bey Aza:

Ceza Reisi Arslan, Süleyman Paşa Oğlu Hasib, Ağaoğlu Hüsnü, Tahsil Memuru Alişan Beyler, Belediye Reisi Enkavi Oğlu Hacı Mehmed Efendi, Esnaf Şeyhi Halil Ağa, Sekmen Oğlu İlyas, Şingahlı Hacı Mustafa, Ulemadan Müftü Oğlu Nazım, Develi Oğlu Nevres, Ziver Efendiler. Karslı Arslan Çavuş.

27 – 25 Mübarek Ramazan Sene 1331 , 17 – 15 Ağustos Sene 1329

Son

 

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. a.mehdi öz-almanya dedi ki:

    ŞİRİN BAYBURTTA 50 YE YAKIN ZAVİYENİN OLUŞU,MUHTEŞEM HABER OLDU,DOLAYISIYLA,ŞİRİN
    BAYBURT,TA BU ZAVİYELER İN,AÇIKLAMALARINI YAPARSANIZ SEVİNİRİZ.ZİRA BU AÇILIM,BAYBURT-
    UN GELECEĞİNE*IŞIK VE YOL*GÖSTERECEKTİR.
    NOT:İŞ SAHALARI AÇILIRSA,O MEMLEKETTE .!!!,DİLENCİ OLAMAZ.!!!,SAYGI İLE.(balık tutmayı öğretmeli)!!