Kudaka 2015 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Açıklandı

Kudaka 2015 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Açıklandı
Yayınlama: 18.03.2015
A+
A-

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) gelişme eksenleri doğrultusunda bölge potansiyellerinin etkin kullanımının sağlanması; bölgenin girişimcilik, kümelenme ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi; bölge aktörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik etüt ve modellerin ortaya konulması ve bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması hedeflerine katkıda bulunacak acil ve stratejik nitelikteki faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Desteği sağlayacaktır.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Erzurum Erzincan ve Bayburt) bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik faaliyetlere mali destek sağlamayı hedefleyen bir destek mekanizmasıdır.

Programa başvurular yıl boyu kabul edilecek olup son başvuru tarihi 31/12/2015 olarak belirlenmiştir, program bütçesinin son başvuru tarihinden önce tükenmesi durumunda program kapanacaktır. Başvuru sahiplerinin son başvuru tarihini beklememeleri önerilir.

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014-2023)’de belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi, tanımlanan stratejik hedefler doğrultusunda bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek araştırma planlama çalışmalarının ve stratejik faaliyetlerin desteklenmesidir.

 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Öncelikleri:

 Bölgede beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesine, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasına ve yaşanabilirliğin artırılmasına katkı sağlamak üzere program öncelikleri belirlenmiştir.

 ÖNCELİK EKSENİ 1: BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

 TRA1 Bölgesi’nde örgütlenme, ortak çalışma kültürü, profesyonel ortaklık ve işbirliği ağlarının oluşturulması

 • Bölge dışına verilen nitelikli göçün etkilerinin tespiti, önlenmesi ve tersine göçün hızlandırılması
 • Bölgenin ihtiyaç duyduğu işgücünün niteliğinin ve beceri düzeyinin artırılması
 • Bölgede kadın ve genç istihdamının artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik iyi uygulama modellerinin geliştirilmesi
 • Bölgenin hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi, ayırt edici hizmet tiplerinin oluşturulması
 • Bölgede kırsal ve kentsel yoksulluk, yoksullukla mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi

 

ÖNCELİK EKSENİ 2: SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK GELİŞMENİN SAĞLANMASI

 TRA1 Bölgesinde gelişme potansiyeline sahip sektörlerin ve sektörel ihtiyaçların tespiti

 • Bölgede uygun yatırım alanlarının belirlenmesi, atıl yatırım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve yatırımcıya sunulması (sektörel bazlı yatırım fizibiliteleri, saha araştırmaları)
 • Bölgenin doğal kaynaklarının (madenler, Oltu taşı, maden suyu, yeraltı suyu, tuz ve termal su) özel sektör yatırımcıları tarafından değerlendirilmesine yönelik rezerv ve kullanılabilirliklerinin tespiti
 • Bölge genelinde yenilenebilir enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkanları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarının hazırlanması
 • Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve teknoloji kullanım seviyesinin yükseltilmesi
 • Bölgeye rekabet avantajı sağlayacak sektörlerde kümelenme potansiyelinin tespiti ve değerlendirilmesi
 • Bölgede kaliteli ve ayırt edici tarımsal üretim için uygun tarımsal alanların, aktivitelerin ve ürün çeşitliliğinin tespit edilmesi
 • Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması
 • Bölgede markalaşmayı geliştirme yolunda coğrafi işaret özelliği, markalaşma potansiyeli taşıyan ürünlerin tespiti
 • TRA1 Bölgesinin dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bölgenin sektörel bazlı üretim ve ihracat kapasitesinin, hedef pazarların tespit edilmesi
 • İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisinde belirtilen öncelikli turizm alanlarına yönelik olarak;
 • Halkın turist ve turizm farkındalığının yaratılması ve turizm gelirlerinin tabana yayılması
 • Mevcut turizm varlıklarının işlevselleştirilerek turizme kazandırılması, turizm faaliyetlerinde farklılaşan hizmet çeşitliliğinin ve turizm ürünlerinin geliştirilmesi

ÖNCELİK EKSENİ 3: YAŞANABİLİRLİĞİN ARTIRILMASI

 Yoksul ve sosyal dışlanma riski taşıyan yerleşim alanlarının sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla yeniden yapılandırılması

 • Bölgede kırsal alanların çekiciliğinin artırılmasına yönelik mekânsal modellerin oluşturulması
 • Kentsel yaşanabilirliğin ve hizmet sunum çeşitliliğinin artırılması
 • TRA1 Bölgesinde sürdürülebilir atık yönetimi (atıkların toplanması, bertarafı, ayrıştırılması ve depolanması) ve atıkların geri kazanımı

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Bütçesi ve Süresi:

 Program bütçesi: 1.000.000 TL

Azami destek tutarı: 75.000 TL

Asgari destek tutarı: 15.000 TL

Azami proje süresi: 3 ay

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına Kimler Başvurabilir?

 

Programa TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) faaliyet gösteren ve aşağıda öncelik eksenlerine göre belirtilen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir.

 

Beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için;

 

 • Üniversiteler
 • Araştırma enstitüleri
 • Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar, birlikler ve kooperatifler)

Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için;

 

 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar, birlikler ve kooperatifler)

 

 

Yaşanabilirliğin artırılması öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için;

 

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları

 

 

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Süreci:

 

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.trve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Program başvuruları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2015’tir. KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların 31 Aralık 2015 saat 17.00’ye kadaryapılması ve proje dosyalarının saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.