KUDAKA Tekzip Yayınlandı

KUDAKA Tekzip Yayınlandı
Yayınlama: 24.05.2015
A+
A-

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) ‘nin yaptığı basın açıklamasına karşı KUDAKAtarafından tekzip yayınlandı.

Sayın İlgili,

İnternet sitenizde yer alan “BAYDER: “Bayburt, KUDAKA’nın Yetim Çocuğu”  başlıklı haberde, Ajansımızla ilgili olarak gerçeğe aykırı ve Kamuoyunu yanıltıcı beyanlar ve iddialar yer almakta olup, söz konusu gerçek dışı ifadelere ilişkin olarak Kamuoyunun Ajansımızca bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Aleyhimize yapılan ilgili haber bağlamında, Ajansımızca öncelikle belirtilmesi gereken husus, söz konusu habere konu iddiaların -Ajansımıza bakan yönüyle- kesinlikle ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığıdır.

Şöyle ki; Ajansımız, tarafsızlık ilkesi gereği bütün başvuru sahiplerine eşit mesafededir. Ayrıca, mali destek programları kapsamında Ajansımıza sunulmuş olan bütün projelerin değerlendirmesi, mevzuatta öngörülen şartları taşıyan ve Ajans dışından görevlendirilen bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu süreç içerisinde Ajansın sekretarya işleri dışında, değerlendirme sürecine hiçbir şekilde müdahalesi söz konusu değildir. Hem Ajans personelinin hem de değerlendirme sürecinde yer alan dış uzmanların, mevzuatta önemle üzerinde durulan ve ihlali halinde çok ciddi yaptırımlara sahip olan tarafsızlık ve gizlilik esaslarına göre hareket etme zorunluluğu vardır. Dolayısıyla Ajansa sunulan bütün projeler başvuru rehberlerimizde yer alan değerlendirme kriterlerine göre proje metni üzerinden değerlendirilmekte, değerlendirmelerde başka bir kriter göz önünde bulundurulmamaktadır.

Ajans tarafından proje mukabilinde dağıtılan mali desteklerin, bağımsız değerlendiricilerin yaptığı değerlendirme sonuçları neticesinde; proje kalitesi, bütçe ve maliyet etkenliği, projeyle ortaya çıkan katma değer bağlamında önceliklendirilerek, rekabetçilik esasına göre bölge aktörleri arasında dağıtılması esastır.

Kalkınma Ajanslarının proje teklif çağrılarını nasıl duyuracağı, programlara yapılan proje başvurularının ne şekilde, kimler tarafından, hangi kriterlere göre değerlendirileceği; sürecin şeffaf ve adil yürütülebilmesi için hangi etik kurallara uyulması gerektiği hususu, Kalkınma Ajansları mevzuatında açıkça belirtilmiştir.

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 5. Maddesi; Ajansın destek programlarının yönetiminde belirlenen hedeflere ulaşılması ve kaynakların herhangi bir suistimale imkân vermeyecek şekilde kullandırılması amacıyla, başta ajans yönetim kurulu üyeleri ve ajans personeli olmak üzere, bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme komitesi üyeleri, yararlanıcılar ve ortakları ile diğer ilgili tüm taraflarca uyulması gereken temel ilkeleri ve etik kuralları açıkça düzenlenmektedir. Buna göre: menfaat ilişkisinin önlenmesi ve tam rekabet koşullarının sağlanması, tarafsızlığın sağlanması, siyasi ve etnik ayrımcılığa yol açılmaması ve kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanması esastır ve aksine davrananlar için çeşitli cezai yaptırımlar tanımlanmıştır.

Bağımsız Değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip, değerlendirecekleri projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış/almayacak, Ajansın verdiği ilana yurt çapından başvuru yapan, belli şartları taşıyan kişiler arasından seçilen, kendileriyle tarafsızlık ve gizlilik sözleşmesi yapılan ve değerlendirdikleri proje karşılığında, kendilerine mevzuatla belirlenmiş tarifeler üzerinden ücret ödenen kişilerdir. Ajansa yapılan başvurular bağımsız değerlendirici seçim komisyonunca; lisansüstü eğitim, iş deneyimi, alınan proje eğitimi, proje hazırlama ve uygulama deneyimi, proje değerlendirme deneyimi kriterlerine göre puanlanarak süreçte görev alacak tarafsız ve nitelikli bağımsız değerlendiriciler belirlenmektedir.

Bağımsız değerlendiriciler proje tekliflerini, Ajansın hazırladığı “Program Rehberleri ve Değerlendirme Rehberleri” ne uygun şekilde; “başvuru sahibinin idari ve mali kapasitesi, projenin program amaç ve öncelikleriyle ilgililiği, projenin yöntemi, sürdürülebilirliği, bütçe ve maliyet etkinliği” kriterlerini göz önünde bulundurarak teknik ve mali açıdan değerlendirmektedirler. Bağımsız değerlendiricilerin takdir haklarının sınırları yukarıda belirtilen çerçeve içerisinde kalmaktadır.

Dolayısıyla Ajansımıza Mali Destek programları kapsamında başvurusu yapılan projelerin kendi aralarında yarışmaları esastır. Bu bağlamda bir ile ya da bir bölgeye pozitif veya negatif ayrımcılık yapılması söz konusu değildir. Yine bu hususta firma, işletme, kamu kurumları veya yerel yönetimlere yönelik bir pozitif ayrımcılık yapılmamıştır. Somutlaştırmak gerekirse; Ajansımızın kâr amacı gütmeyen başvuru sahiplerine/projelere yönelik malî destek programları kapsamında tarafımıza yapılan destek başvurularının %30’u sivil toplum kuruluşlarınca yapılmışken, aynı programlar kapsamında tarafımıza yapılmış olan destek başvurularının %70’i ise kamu kurumları/kuruluşları ile mahalli idareler tarafından gerçekleştirilmiştir. Basın açıklamasına konu iddia, Ajansımızca söz konusu programlarımız kapsamında desteklen projelerin Başvuru Sahiplerinin hukukî statüsü çerçevesinde yapılan tasniften hareketle ve başvuru sayısı/desteklenen proje sayısı oranları doğrultusunda değerlendirildiğinde; Ajansımıza yapılan toplam proje başvurusu sayısının %30’una denk gelen sivil toplum kuruluşları projelerinin %20’sine Ajansımızca destek verildiği, toplam başvuru sayısının %70’ine denk gelen kamu kurumları/ kuruluşları ve yerel yönetimlerin projelerine verilen destek oranının da söz konusu başvuru sahiplerinin Ajansımıza yaptığı toplam başvuru sayısının %20’sine tekabül ettiği görülmüştür.   

Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği’ne (BAYDER) tarafından 2014 Yılı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programımıza yapılan TRA1/14/YKA/0100 referans numaralı, “TRA1 Bölgesine Cirit Köprüsü” isimli proje başvurusu, ilgili basın açıklamasında iddia edilenin aksine, ön incelemede eksik evrakı bulunmadığı için ön inceleme sürecini başarı ile geçmiş ve teknik ve mali değerlendirme sürecine alınmıştır. Söz konusu proje, bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirme birinci bağımsız değerlendiriciden yetmiş iki (72) puan ve ikinci bağımsız değerlendiriciden elli dokuz (59) puan almıştır. Birbirinden bağımsız olarak eşik değerin altında ve üstünde puanlanan proje, üçüncü bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendiriciden de altmış yedi (67) puan almıştır. Sonuç itibariyle üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın puanın aritmetik ortalaması alındığında, projenin nihai puanı altmış dokuz buçuk (69,5) puan olarak belirlenmiştir. Proje başarılı sayılması için gereken eşik puanı (65) geçmiş olmasına rağmen; duyurulan program bütçesinin tüm başarılı projeleri desteklemesine yetmemesinden ötürü, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan aldığından; 79,5 puanda kapanan yedek projeler listesine de giremeyerek elenmiştir.

Yine Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği’nin (BAYDER) 2015 Yılı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programımıza yaptığı TRA1/15/YKA/0113 referans numaralı, “Onbinlerin İzinde, Kültür Yolculuğu Projesi” isimli proje başvurusu, bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirme neticesinde birinci bağımsız değerlendiriciden kırkbeş (45) puan ve ikinci bağımsız değerlendiriciden ellibeş (55) puan almış ve bu puanların aritmetik ortalaması alındığında, projenin nihai puanı elli (50) puan olarak belirlenmiştir. Projenin başarılı sayılması için gereken eşik puanın (65) altında kaldığından proje başarılı listede yer alamamıştır.

İlgili Basın Açıklamasına ve dolayısıyla haberinize konu bir diğer iddia ise Ajansımızın sürekli olarak kamu kurumları ve yerel yönetimlere destek verildiğidir. Yukarıda da yer aldığı üzere yürütülen destek programları sürecinde kamu kurumları veya yerel yönetimlere yönelik pozitif bir ayrımcılık yapılmamıştır. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği 2015 Yılı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programına dernek, birlik, kooperatif ve vakıf’lardan müteşekkil STK’lar adına Erzurum’dan 18, Erzincan’dan 11 ve Bayburt’tan 7 olmak üzere toplam 36 proje başvurusu yapılmıştır. Teknik ve mali değerlendirme süreci sonucunda Erzurum’dan 4, Erzincan’dan 5 ve Bayburt’tan 2 olmak üzere toplam 11 proje 65 puan ve üzeri alarak başarılı olmuştur. Ancak bu projelerden teknik ve mali açıdan seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan alan Erzurum’dan 3 ve Erzincan’dan 3 proje Ajans bütçe kısıtı nedeniyle destek almaya hak kazanamayarak asil ve yedek proje listesine girememiştir. Yönetim Kurulu onayı ile kesinleştirilen asil ve yedek proje listesinde ise Erzurum’dan 1, Erzincan’dan 2 ve Bayburt’tan 2 olmak üzere toplam 5 STK projesi yer almaktadır.  Son 2 yıla ait STK proje başvuru sayıları ve desteklenen projeleri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

İl Yıl Başvuru Sayısı (STK) Başvuru Sayısı (Toplam) Asil ve Yedek Proje Listesinde Yer alan Proje Sayısı (STK) Asil ve Yedek Proje Listesinde Yer alan Proje Sayısı (Toplam)
BAYBURT 2014 5 12 2 5
2015 7 19 2 6
ERZİNCAN 2014 9 38 1 8
2015 11 57 2 10
ERZURUM 2014 24 57 3 11
2015 18 86 1 15
TOPLAM 2014 38 107 6 24
2015 36 162 5 31

Basın Açıklamasına ve dolayısıyla haberinize konu diğer bir iddia da ise Ajansımızın yerel kalkınmada Bayburt gibi desteklenmesi daha acil olan göç veren bir il yerine daha güçlü illere daha çok destek vermekte olduğu ve bu nedenle aradaki kalkınma uçurumunu daha da yükseldiği iddia edilmektedir. MDP kapsamında Bayburt ili 2015 yılına kadar toplam 164 proje ile toplam proje başvuruları içerisinde %13 paya sahipken, başarılı bulunan 60 proje ile yaklaşık %18 oranında pay almıştır. Aşağıdaki iller bazında proje başvuru sayıları, desteklenen proje sayıları ve destek oranları tablosu incelendiğinde açıkça görülecektir ki Bayburt ilimiz yıllar itibarı ile Ajansımızın yürütmüş olduğu programlara yapmış olduğu başvuru sayıları ve desteklenen proje sayısı bağlamında, destek oranları göz önüne alındığı zaman Erzurum ve Erzincan ilinden daha yüksek bir oranda destek almıştır.

Yıllar itibarı ile Ajansımızın vermiş olduğu desteklere başvuru ve desteklenen proje istatistikleri il bazlı olarak aşağıda yer almaktadır.

KUDAKA MDP DFD TD
  Yıl Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Destek Oranı Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Destek Oranı Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Destek Oranı
Erzurum 2010 160 40 25% 29 4 14% 17 14 82%
2011 119 31 26% 15 5 33% 42 36 86%
2012 0 0 0% 15 6 40% 38 9 24%
2013 83 26 31% 18 10 56% 58 27 47%
2014 138 27 20% 27 8 30% 31 23 74%
2015 161 35 22% 4 2 50% 17 12 71%
TOPLAM 661 159 24% 108 35 32% 203 121 60%
Erzincan 2010 101 28 28% 4 2 50% 2 2 100%
2011 94 28 30% 6 3 50% 20 17 85%
2012 0 0 0% 4 0 0% 13 8 62%
2013 61 13 21% 18 6 33% 25 13 52%
2014 96 22 23% 21 5 24% 19 10 53%
2015 108 24 22% 8 2 25% 3 1 33%
TOPLAM 460 115 25% 61 18 30% 82 51 62%
Bayburt 2010 24 11 46% 11 4 36% 3 3 100%
2011 23 8 35% 2 2 100% 3 2 67%
2012 0 0 0% 7 2 29% 8 6 75%
2013 56 23 41% 3 1 33% 4 4 100%
2014 27 8 30% 5 3 60% 6 5 83%
2015 34 10 29% 1 0 0% 0 0 0%
TOPLAM 164 60 37% 29 12 41% 24 20 83%
GENEL TOPLAM 1.285 334 26% 198 65 33% 309 192 62%

İlgili Basın Açıklamasına ve dolayısıyla haberinize konu bir diğer iddia da ise 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programının Mayıs ayı başvuruları ve sonuçları baz alınarak Bayburt’a proje desteği verilmediğinden ve bu yüzden Bayburt’tan STK’ların proje başvurusunda bulunamayacağından bahsedilmektedir. Söz konusu iddia dayanaktan yoksun olup, 2015 DFD Programına Bayburt’tan yapılan proje başvurusu Bayburt’ta kayıtlı STK’lardan değil, Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelmiş olup, teknik ve mali değerlendirme sonucu 52 (elli iki) puan almış ve başarı eşiği olan 70 (yetmiş) puanı geçemediği için başarısız olmuştur. 2015 DFD Programına 12 Mayıs 2015 tarihine kadar yapılan 13 başvurunun 2 (iki) tanesi (1’i Erzincan, 1’i Erzurum) STK’lara ait olup, teknik ve mali değerlendirmeyi geçen 1 (bir) tanesi Yönetim Kurulu onayı ile desteklenmeye hak kazanmıştır. 2014 yılı DFD programına ise Erzurum’dan 12, Erzincan’dan 5 ve Bayburt’tan 1 olmak üzere toplam 12 proje STK’lar tarafından sunulmuş ve teknik ve mali değerlendirmeyi geçerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Erzurum’dan ve Bayburt’tan 1’er (bir) proje olmak üzere toplam 2 (iki) proje sözleşme imzalanarak uygulanmıştır. 2013 yılı DFD programına ise Erzurum’dan 5, Erzincan’dan 3 ve Bayburt’tan 1 olmak üzere toplam 9 proje STK’lar tarafından sunulmuş ve teknik ve mali değerlendirmeyi geçerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Erzurum’dan 3 (üç) ve Erzincan’dan 1 (bir) proje olmak üzere toplam 4 (dört) proje, sözleşme imzalanarak uygulanmıştır.

Basın Açıklamasına ve dolayısıyla haberinize konu diğer bir iddia ise, Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tarafından 2014 Yılı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programımız kapsamında Ajansımıza sunulan ve yukarıda değinilen projeye ilişkin olarak Başvuru Sahibi Dernek tarafından tarafımıza yollanan e-postaya cevap verilmediğidir. Bu hususta Ajansımızca kurumsal e-posta sağlayıcısı ve sunucusu üzerinden yapılan kurum içi tahkikat neticesinde, tarafımıza söz konusu başvuru bağlamında herhangi bir e-posta ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu meyânda, Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği’ne tarafımızca yazılan proje sonuç bildirimi konulu 767 sayılı Yazı ise, ilgili Derneğin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne kayıtlı adresine (Kadızade Mahallesi, Hal Sokak, No 1 Merkez/BAYBURT) yollanmış, ancak teslim alacak ilgili bulunamadığı için Ajansımıza geri dönmüştür. Aynı Dernek tarafından 2015 Yılı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programımız kapsamında Ajansımıza sunulan projeye ilişkin olarak tarafımıza gönderilen e-postaya ise aynı gün cevap verilmiştir. (E-posta üzerinden yapılan yazışmaya ilişkin ekran görüntüsü elimizde mevcuttur.)

İlgili Basın Açıklamasına konu diğer bir itham da, 2012 yılı başarılı projelerinin ilan edilmemesinden bahisle Ajansımızın şeffaflığını yitirdiğidir ki, bu itham tamamen mesnetsizdir. 2012 yılında Ajansımız proje teklif çağrısına çıkmamış ve destek programı uygulamamıştır. 2012 yılı başarılı projelerinin ilan edilmeme sebebi, söz konusu yılda Bakanlık Politikası gereği Türkiye’de hiçbir Ajansın proje teklif çağrısına çıkmaması ve destek programımı uygulamamasıdır. Bundan dolayı KUDAKA web sayfasında yayınlanacak sonuç bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2012 yılında Ajansımız tarafından yürütülen programlar Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Destek Programıdır. Bu husustaki bir diğer iddia ise Ajansımızın başarılı projeleri ilan ederken aldıkları puanları da açıklamadığıdır. Bu iddia da dayanaktan yoksun olup, başarılı projelerin ilanından sonra asil ve yedek listeye giremeyen projelere Ajansımız tarafından resmi yazı ile gönderilen proje sonuç bildirimlerinde projelerin aldıkları puanlar yer almakta ve başvuru sahibine bildirilmektedir. Ayrıca başvuru sahibinin dilekçe ile başvurması halinde projelerinin düşük puan almasına neden olan sebepler (projeye ilişkin bağımsız değerlendirici raporlarında göze çarpan olumsuz değerlendirme ve yorumlar) başvuru sahipleri ile paylaşılmaktadır. 2014 yılında bu şekilde Ajansımıza başvuran 26 başvuru sahibine resmi yazı yolu ile olan projeye ilişkin bağımsız değerlendirici raporlarında göze çarpan olumsuz değerlendirme ve yorumlar paylaşılmıştır.

Şüphesiz ki Ajansların kuruluş gayesi, faaliyet gösterdikleri Bölgenin iktisadi ve sosyal kalkınmasını sağlamak ve kendisine biçilen görevi icra ederken de her birey, kurum ve işletmenin yapması gerektiği gibi haksız rekabete yol açmayacak, meşru, etik ve yasalara uygun iş ve işlemlerde bulunmaktır.

Ajansımız, Bölge Planımız ve başvuru rehberlerimizde belirtilen öncelikler doğrultusunda; Bölge ihtiyaçlarının optimum şekilde karşılanabilmesi ve kamu kaynaklarının tahsisinde etkinliğin ve adaletin sağlanması esasından hareketle; mevzuatta çerçevesi belirtilen proje destekleme kurallarına şüpheye yer bırakmayacak şekilde riayet etmiş ve 2015 yılı mali destek programlarının proje kabul ve değerlendirme sürecini şeffaflık ve hesap verebilirlik ölçülerine uygun olarak neticelendirmiştir. Ajansımız uygulamaları hakkında bildirilen durumun aksini düşünenlerin, kendilerine kanunun tanıdığı her türlü yasal şikâyet hakkını kullanmalarının ve her türlü hukuki yola başvurmalarının önü açıktır.

Bu meyânda, Ajansımızı ilgilendiren basın açıklamaları ve haber değeri taşıyan diğer söylemlere ilişkin olarak tarafınızca herhangi bir haber yapılmadan önce, basın ilkeleri ve sorumlu habercilik gereğince Ajansımız Basın ve Halkla İlişkiler Temsilciliğinden ve/veya Hukuk Müşavirliği’nden bilgi alınması tarafımızca istirhâm olunur.

İlâveten; Ajansımız adına cevap hakkı doğuran söz konusu haber bağlamında hazırlanmış olan iş bu düzeltme metninin tarafınıza ulaşmasını müteâkiben internet sayfanızda Kamuoyu ile paylaşılması istirhâm olunur.

Siz Değerli Basın Temsilcilerine ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Hukuk Müşavirliği / Basın ve Halkla İlişkiler Temsilciliği

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.